Menu
Szybki kontakt

Adres do korespondencji:
Ul. Poznańska 27
42-202 Częstochowa
Tel. / Fax: (34) 362-95-19
Tel. Kom. 601-500-563 (preferowany)
E-mail: robert_maj@poczta.onet.pl    
NIP: 573-125-81-41
IDS: 240466304


§ 1. Zastosowanie


1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży („Regulamin”) stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowo-Produkcyjnym „MaR” Robert Majewski (nazwa skrócona: P.H.U.P. „MaR” R. Majewski) z siedzibą w: ul. Poznańska 27, 42-202 Częstochowa, NIP 573-125-81-41, REGON: 240466304 (zwanym dalej „Sprzedawcą”) i nabywcami jego towarów, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (zwanymi dalej „Kupującymi”), w przypadku sprzedaży na odległość (zamówienie drogą e – mailową lub telefoniczną) oraz poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy.


2. Regulamin dotyczy m.in. sposobu zamawiania produktów oferowanych przez Sprzedawcę, procedury reklamacyjnej oraz prawa odstąpienia od umowy i jest dostępny w siedzibie przedsiębiorstwa Sprzedawcy pod adresem wskazanym w § 1. pkt.1.1 oraz na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: http://www.brutt-saver.pl/ z możliwością jego pobrania w formacie PDF (do uruchomienia wymagany jest program Adobe Reader).


3. Informacje o towarach znajdujących się w asortymencie Sprzedawcy opisanych pod adresem: http://www.brutt-saver.pl/ nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

Zamówienie produktu lub produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest równoznaczne
z akceptacją przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu.


§ 2. Składanie i potwierdzanie zamówień, procedury anulowania zamówień


1. Sprzedawca przyjmuje zamówienia i reklamacje:


- pocztą elektroniczną na adres: robert_maj@poczta.onet.pl lub robert.majewski@brutt-saver.pl;
- faksem pod nr +48/34/362-95-19;
- listem przesłanym na adres: P.H.U.P. „MaR” R. Majewski, ul. Poznańska 27, 42-202 Częstochowa;
- osobiście, pod adresem wskazanym powyżej;

- telefonicznie - telefony do kontaktu: +48/34/362-95-19 lub +48/601-500-563 (preferowany).


2. Przedstawione wyżej dane kontaktowe i metody kontaktu służą również do porozumiewania się Sprzedawcy i Konsumenta w innych sprawach związanych z zawieranymi umowami.


3. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę jest:


- określenie przez Kupującego specyfikacji rodzajowej i ilościowej zamawianych towarów,
- podanie szczegółowych i kompletnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (dotyczy tylko przypadku kiedy Kupujący żąda wystawienia faktury VAT),
- wskazanie adresu dostawy zamówionych towarów oraz osoby odpowiedzialnej za odbiór materiałów, wraz z jej numerem telefonu kontaktowego lub innej metody     pozwalającej na szybkie skomunikowanie się z tą osobą (nie dotyczy odbioru osobistego przez Kupującego z siedziby Sprzedawcy).


4. Zawarcie umowy następuje z chwilą uzgodnienia warunków określonych w ust. 3 powyżej oraz ceny i warunków dostawy zgodnie z paragrafami 3 i 4 poniżej.


5. Zamówienie może zostać anulowane do momentu rozpoczęcia jego realizacji, czyli do potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Do anulowania zamówienia konieczne jest złożenie sprzedawcy przez Kupującego pisemnego oświadczenia, poprzedzonego informacją złożoną telefonicznie lub e - mailem pod numery lub adres e - mail wskazane w § 2. pkt.1 Regulaminu.


6. Anulowanie zamówienia po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia do realizacji wiąże się
z obciążeniem Kupującego kosztami jakie poniósł Sprzedawca przy wykonywaniu zamówienia. Koszty te nie mogą przewyższać wartości zamówionego towaru.


7. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, wysłana poprzez pocztę elektroniczną, fax lub przesyłką pocztową, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.


§ 3. Cena i warunki płatności


1. Informacje o aktualnych cenach towarów Kupujący otrzymać może kontaktując się (telefonicznie, mailowo, faxem) ze Sprzedawcą.


2. Dopuszczalnymi sposobami zapłaty są:


- przelew na numer rachunku bankowego Sprzedawcy, podawany każdorazowo przy zawarciu umowy sprzedaży;
- płatność gotówką – wyłącznie w przypadku odbioru osobistego w przedsiębiorstwie Sprzedawcy lub w wypadku dostarczenia towarów osobiście przez Sprzedawcę.


3. Zamówienie towarów u Sprzedawcy w sposób opisany w Regulaminie wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Warunki i termin zapłaty ustalane są z Kupującym indywidualnie przed przyjęciem zamówienia do realizacji.


4. Jeśli Kupujący opóźnia się z zapłatą, Sprzedawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia, wstrzymania dostawy zamówionych towarów oraz realizacji kolejnych zamówień Kupującego.


§ 4. Terminy i inne warunki dostawy


1. Zamówienia składane przez Kupującego w siedzibie przedsiębiorstwa Sprzedawcy Sprzedawca realizuje „od ręki”, poprzez niezwłoczne wydanie towaru Kupującemu po zapłacie przez niego ceny, chyba że zachodzi konieczność zamówienia towaru przez Sprzedawcę. W ostatnim przypadku Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia i niezwłocznie zamawia towar, uzgadniając z Kupującym termin i miejsce jego dostawy.


2. W przypadku zamówień złożonych środkami porozumiewania się na odległość (telefon, fax,
e–mail), Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia i uzgadnia z Kupującym termin i miejsce jego dostawy, chyba że zachodzi konieczność zamówienia towaru przez Sprzedawcę. W ostatnim przypadku Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia i niezwłocznie zamawia towar, uzgadniając z Kupującym termin i miejsce jego dostawy.


3. W każdym wypadku Sprzedawca przekaże ponadto Kupującemu na podany adres poczty elektronicznej, fax lub adres pocztowy (według wyboru Kupującego), informacje o:


-  łącznej cenie wraz z podatkami za zamawiane towary;
-  sposobie i kosztach transportu oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – informację o obowiązku ich uiszczenia;
-  sposobie i terminie zapłaty za zamówione towary przez Kupującego;
-  sposobie i terminie spełnienia przez Sprzedawcę dostawy oraz trybie rozpatrywania reklamacji przez Sprzedawcę;
-  sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


4. Przewóz towarów z magazynu Sprzedawcy odbywa się na koszt Kupującego, o ile strony nie uzgodniły inaczej.


5. Kupujący otrzyma pisemne potwierdzenie przez Sprzedawcę zawartej z Kupującym umowy sprzedaży w postaci rachunku lub na życzenie Kupującego – faktury VAT. Rachunek / faktura VAT zostaje dołączona do przesyłki, chyba, że strony ustaliły inną formę jej dostarczenia.


6. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru z magazynu Sprzedawcy.


§ 5. Prawo odstąpienia od umowy


1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem Sprzedawcy, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakupu bez podania przyczyny odstąpienia i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34, ust.2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym kosztów bezpośrednich zwrotu towarów.


2. Szczegółowe informacje dotyczące prawa odstąpienia znajdują się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.


3. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.


4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy.


§ 6. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad, reklamacje


1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych rzeczy bez wad.


2. Reklamacje zakupionych towarów należy zgłaszać pisemnie do siedziby Sprzedawcy wskazanej w § 2 ust.1 Regulaminu.


3. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć istniejące wady towaru lub wymienić towar na wolny od takich wad. Postanowienie niniejsze nie narusza uprawnień Kupującego do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


4. W celu usunięcia wady lub wymiany towaru na pozbawiony wad, Kupujący po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą winien towar obarczony wadami odesłać Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy, uzgadniając z nim wcześniej formę przesyłki i przewoźnika, chyba że strony uzgodnią, że Sprzedawca sam odbierze towar.


§ 7. Postanowienia końcowe


1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu są lub staną się bezskuteczne, nieważne lub też nastąpi zmiana obowiązującego prawa mająca wpływ na ich treść, Regulamin pozostaje ważny w pozostałej części.


2. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym może przewidywać wyłączenie lub modyfikację postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


4. Wszelkie spory związane z umowami zawartymi między Sprzedawcą a Kupującym będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Kupujący ma też możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.ZAŁĄCZNIK NR 1


Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy


Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827, „Ustawa”) mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy:


- w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny;
- towary zwracane w oparciu o prawo do odstąpienia od umowy, muszą być kompletne i fabrycznie zapakowane w oryginalne opakowania. Nie mogą nosić oznak użytkowania;
termin do odstąpienia od umowy wygasa 14 dni po dacie odbioru zamówionego towaru;
- aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną – nasze dane kontaktowe poniżej):


P.H.U.P. „MaR” R. Majewski
ul. Poznańska 27, 42-201 Częstochowa
tel./fax: +48/34/362-95-19
tel. kom. (preferowany): +48/601-500-563
e-mail: robert_maj@poczta.onet.pl lub robert.majewski@brutt-saver.pl


-do złożenia oświadczenia mogą Państwo wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy, dostępny w sekcji „Do pobrania” na stronie www.brutt-saver.pl , jednak nie jest to konieczne;
- aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu od odstąpienia od umowy;
- skutki odstąpienia od umowy – w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwo sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwo użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie . W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Ponadto, zgodnie z art. 38 Ustawy, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w stosunku do umów:


1)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni
i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8)  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

P.H.U.P. „MaR” R. Majewski
Ul. Poznańska 27
42-202 Częstochowa
Tel./fax: +48/34/362-95-19
Tel. kom. 601-500-563
e-mail: robert_maj@poczta.onet.pl lub robert.majewski@brutt-saver.pl
www.brutt-saver.pl

 

Ja/My(*) ………………................................................................. niniejszym informujemy o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Data zawarcia umowy / dostawy (*) …………………………………………
- Imię i nazwisko konsumenta (-ów) ……………………………………………….
- Adres konsumenta / konsumentów (-ów), telefon kontaktowy, e-mail:
                              …………………………………………………………….
                              …………………………………………………………….
                              …………………………………………………………….
                              …………………………………………………………….
- Ewentualne informacje dodatkowe: ……………………………………………………………………………………………………


                        Podpis                                                       Miejscowość, data: ……………………………
(tylko jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)


(*) – niepotrzebne skreślić

Menu
Szybki kontakt

Adres do korespondencji:
Ul. Poznańska 27
42-202 Częstochowa
Tel. / Fax: (34) 362-95-19
Tel. Kom. 601-500-563 (preferowany)
E-mail: robert_maj@poczta.onet.pl    
NIP: 573-125-81-41
IDS: 240466304